جشن فراغت دانش آموزان زنان رهبر، عالم ددین و مدافع حقوق زنان

جشن فراغت دانش آموزان زنان رهبر، عالم ددین و مدافع حقوق زنان

این برنامه به مؤرخ 19 سنبله 1396 هـ ش مطابق به 10 سپتامبر 2017 جشن فراغت دانش آموزان برنامه زنان رهبر، عالم دین و مدافع حقوق زنان در هوتل صافی لند مارک با اشتراک نهادهای دولتی، جامعه مدنی، مطبوعات و 43 تن از دانش آموزان این برنامه برگزار گردید که هر یک در سخنان خویش از این برنامه تقدیر نمودند و در اخیر برنامه دیپلوم ها به دانش آموزان این برنامه توزیع گردید و برنامه موفقانه به پایان رسید.
گزارش مکمل این برنامه به زودی بنشر خواهد رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*