Monthly Archives: February 2018

ملاقات اعضای رهبری نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی با خانم دکتور حبیبه سرابی

ملاقات اعضای رهبری نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی با خانم دکتور حبیبه سرابی به مؤرخ 24 فروری 2018 نکات ذیل از طرف نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی ارایه گردید. صلح یک ضرورت مبرم زندگی بشری است، که در وجود آن نه تنها انسان بلکه تمام موجودات جهان به شمول زنده جانها، آب و خاک به آن ...

Read More »